อบรม การใช้ลายเซ็นดิจิตอล (Digital Signature)

    ลายเซ็นดิจิตอล Digital Signature คือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบหนึ่ง ที่ได้จากกระบวนการเข้ารหัสลับของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งช่วยให้สามารถ ยืนยันตัวเจ้าของและสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของข้อความและลายมือชื่อได้ ทำให้เจ้าของลายมือชื่อไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดจากข้อความที่ตนเองลงลายมือชื่อได้ ใบรับรองมาจากหน่วยงานผู้ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้ โดย Certificate Authority (CA)  ออกโดยผู้ให้บริการซึ่งผ่านการรับรอง  เพื่อสนับสนุนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา 28
ประโยชน์จากการใช้ ลายเซ็นดิจิตอล
    1.ลดค่าใช้จ่ายขององค์กร
        ต้นทุนกระดาษ เวลาการเดินเรื่องเอกสาร พื้นที่จัดเก็บ ค่าส่งเอกสาร
    2.เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
        ลดการใช้กระดาษ ลดการเดินทาง
    3.มีความปลอดภัย
        มีการพิสูจน์ตัวตน สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของลายเซ็น และข้อความได้

การติดตั้งลายเซ็นดิจิตอล