ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษาจัดอบรมการสอนออนไลน์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา โดย ดร.พวงรัตน์ จินพล ผู้อำนวยการศูนย์ และทีมงานพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อการศึกษา เป็นวิทยากรในการอบรมเรื่อง "เทคนิคและเครื่องมือในการสอน/ประชุมออนไลน์" อบรมให้กับคณาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จัดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้อง Lab1 อาคาร ว.4 เพื่อรับมือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และเน้นย้ำการใช้การเรียนการสอนและการประชุมแบบออนไลน์

แนะนำเครื่องมือเพื่อการเรียนการสอนออนไลน์
สร้างการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Google Meet
ไฟล์นำเสนอ