บริการบุคคลทั่วไป

►บริการเช่าห้องอบรม-สัมมนา
►บริการฝึกอบรม 

ประสานขอใช้บริการได้ที่ อัญชุลีพร โปร่งใจ โทร 0-7577-0136-7 ต่อ 113
e-mail: unchuleeporn.p@sct.ac.th

about-img