หน่วยงานย่อย

งานพัฒนาระบบสารสนเทศและฝึกอบรม

เป็นหน่วยงานที่เน้นการพัฒนาระบบสารสนเทศ และบริการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น เพื่อการให้บริการแก่สถาบันการศึกษาในเครือเทคโนโลยีภาคใต้ หน่วยงานเน้นการใช้เทคโนโลยีเว็บในการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยหน่วยงานตั้งอยู่ที่อาคาร ว.4 ชั้น 2 ห้อง 128

งานระบบเครือข่ายและสนับสนุนด้านเทคนิค

เป็นหน่วยงานที่เน้นการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ และบริการซ่อมบำรุงให้ระบบสารสนเทศ สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและทั่วถึงในทุกพื้นที่การให้บริการ โดยหน่วยงานตั้งอยู่ที่อาคาร ว.4 ชั้น 2 ห้อง 122

งานห้องสมุด

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการสื่อสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อการสืบค้นในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน รวมถึงการให้บริการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์และการเข้าเล่มเอกสารแก่บุคลากรและนักศึกษาของสถาบันการศึกษาในเครือเทคโนโลยีภาคใต้ โดยหน่วยงานตั้งอยู่ที่ อาคารบรรณสาร ชั้น 1 ห้อง143 และชั้น 2 ห้อง 149

งานบริหารทั่วไป

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการงานเอกสารทั่วไป งานการประสานงาน งานการจัดทำงบประมาณ งานบริหารจัดการด้านบุคคลและอื่นๆ และจัดทำคลังอุปกรณ์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา โดยหน่วยงานตั้งอยู่ที่อาคาร ว.4 ชั้น 2 ห้อง 126
about-img