ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 124/1 ถ.ทุ่งสง-ห้วยยอด ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
ติดต่อขอรับบริการหรือแจ้งปัญหาการใช้งาน 
อาคาร ว.4 ชั้น 2 หรือ ติดต่อผ่านช่องทางการสื่อสารดังต่อไปนี้ โทรศัพท์ ☎ 0-7577-0136-7
➞ ห้องผู้อำนวยการและงานบริหารทั่วไป ต่อ 113
➞ งานพัฒนาระบบสารสนเทศและฝึกอบรม ต่อ 128
➞ งานระบบเครือข่ายและสนับสนุนด้านเทคนิค ต่อ 122
งานห้องสมุด
➞ งานห้องสมุดชั้น 1 ต่อ 143
➞ งานห้องสมุดชั้น 2 ต่อ 149

about-img