แนะนำศูนย์

    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา มีการยกฐานะขึ้นจาก "ศูนย์คอมพิวเตอร์" เป็น "สำนักงานเทคโนโลยี" ในปี พ.ศ. 2547 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา" สังกัดฝ่ายนโยบายและแผน ในปี พ.ศ. 2548 จนถึงปี พ.ศ. 2556 และได้มีการเปลี่ยนสังกัด ไปอยู่ภายใต้การดูแลของรองอธิการซึ่งรับผิดชอบดูแลงานด้านการบริหาร ในปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน

» ปรัชญา 
เทคโนโลยีก้าวหน้า แหล่งศึกษาเรียนรู้ เคียงคู่คุณธรรม น้อมนำบริการ

» วิสัยทัศน์ 
บริการดี  มีมาตรฐาน  พัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษาอย่างครอบคลุม

» พันธกิจ 
 1. วางแผนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย
 2. จัดหาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง และเป็นแหล่งสารสนเทศให้กับสังคม
 3. พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นแหล่งสารสนเทศให้แก่สังคมพัฒนาระบบสารสนเทศของวิทยาลัยโดยเน้นให้วิทยาลัยมีความพร้อมในการใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. พัฒนาระบบสารสนเทศของวิทยาลัยโดยเน้นให้วิทยาลัยมีความพร้อมในการใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้รับมาตรฐาน
 6. การให้บริการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกและองค์กร
» วัตถุประสงค์
 1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงข่ายพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน สร้างระบบเครือข่ายที่มีความมั่นคง และมีความน่าเชื่อถือ
 2. เพื่อเป็นศูนย์กลางจัดหา จัดเก็บ และรักษาทรัพยากรสารสนเทศที่จะอำนวยความสะดวกในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ให้แก่นักศึกษาคณาจารย์ บุคลากรของวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในเครือ
 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความพร้อมในการให้บริการวิชาการ สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 4. เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถใช้ระบบสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 5. เพื่อสร้างระบบการประกัน  คุณภาพการศึกษาที่ได้รับมาตรฐาน
 6. เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรของวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในเครือได้มีคอมพิวเตอร์ใช้อย่างพอเพียงและเอื้อต่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน
» นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
 1. ให้คณะวิชาและทุกหน่วยงานมีระบบการประกันคุณภาพภายใน และให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาของวิทยาลัย
 2. ให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยโดยมีผู้บริหารระดับสูงสุดเป็นประธาน มีหน้าที่กำหนดนโยบายและบริหารงานด้านประกันคุณภาพของวิทยาลัย จัดระบบประกันคุณภาพพร้อมทั้ง ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสมสำหรับสถาบัน รวมทั้งการวางนโยบายและแผนงานในการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
 3. ให้ทุกหน่วยงานจัดทำระบบประกันคุณภาพของตน ดำเนินการประกันคุณภาพภายใน ที่สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพของวิทยาลัย และจัดทำรายงานการประเมินตนเอง(Self Assessment Report: SAR) หรือรายงานประจำปีที่เป็นผลจากการประกันคุณภาพภายใน ที่ครอบคลุมการดำเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพที่วิทยาลัยกำหนดอย่างต่อเนื่องทุกปี
 4. รายงานประจำปี (รายงานการประเมินตนเอง) ของวิทยาลัยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประเมินเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน ภายนอกและการรับรองวิทยฐานะของสถาบัน
 5. ให้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาส่วนกลาง รับผิดชอบการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (รายงานประจำปี) ของวิทยาลัย เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : สกอ.) ตามระบบที่กำหนด และเปิดเผยต่อสาธารณชน
 6. ให้มีการพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่บุคลากรและนักศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม การสร้างระบบประกันคุณภาพ ตลอดจนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายในการสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้นในองค์กร
 7. ผู้บริหารของทุกหน่วยงานต้องชี้แจงให้อาจารย์และบุคลากรของตนเข้าใจในระบบประกันคุณภาพตลอดจนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการสร้างคุณภาพงาน
 8. ให้มีการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการของทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณภาพที่กำหนด เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับให้ผู้บริหารของหน่วยงาน และของวิทยาลัยนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 9. ผู้บริหารของหน่วยงานและของวิทยาลัย จะต้องนำข้อมูลที่ได้จากรายงานสรุปผลการตรวจประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงระบบการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

about-img