แบบฟอร์มสำหรับผู้ใช้บริการ

ทส01 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงปรับปรุงระบบ
ทส02 แบบฟอร์มการมอบหมายภาระงาน
ทส03 แบบฟอร์มลงทะเบียนเครื่องคอมพิวเตอร์
ทส04 แบบฟอร์มรายงานปัญหาในระบบ
ทส05 แบบฟอร์มติดตามการดำเนินงานโครงการ
ทส06 แบบฟอร์มการร้องเรียน
ทส07 แบบฟอร์มขอยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงภายในและภายนอกสถานที่
ทส08 ขอใช้บริการงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทส09 ตอบรับชิ้นงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทส10 ขอใช้บริการระบบสารสนเทศ
ทส11 แบบฟอร์มแจ้งปรับปรุงสิทธิการใช้ระบบสารสนเทศ
ทส12 ฟอร์มแจ้งความขัดข้องและปรับปรุงจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ทส13 ฟอร์มแจ้งซ่อม
ทส14 แบบฟอร์มออกแบบและการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
แบบฟอร์มการปฐมนิเทศ
แบบฟอร์มการสั่งซื้อหนังสือสื่อการสอน ห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
แบบตอบรับชิ้นงานพัฒนาระบบสารสนเทศ

about-img