แนะนำเครื่องมือเพื่อการเรียนการสอนออนไลน์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา ได้จัดเตรียมห้อง อุปกรณ์ และเลือกใช้ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่เหมาะสม ให้อาจารย์ทำการเรียนการสอนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงความรุนแรงของสถานการณ์

ทั้งนี้ จากประสบการณ์การทดลองใช้กับกลุ่มผู้ใช้ต่าง ๆ สามารถให้คำแนะนำเครื่องมือเพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ได้ดังนี้

Google Meet

    - เข้าใช้ที่ http://meet.google.com/
    - สอนออนไลน์ด้วย Google Meet สำหรับอาจารย์
    - เรียนออนไลน์ด้วย Google Meet สำหรับนักศึกษา

คุณสมบัติของ Google Meet

    - สำหรับทำ video conference อย่างเดียว ทำ video conference ได้ถึง 250 คน (ภายใน ก.ค. 2563)
    - ใช้งานง่าย คือสร้าง meeting แล้วเชิญผู้เรียนผ่าน Invite e-mail จะจัดเก็บตารางการเรียนใน Google Calendar หรือ ส่ง link ให้นักศึกษาก็ได้
    - อาจารย์ไม่สามารถ mute เสียงทุกคนได้ (ต้องทำทีละคน หรือประกาศให้นักศึกษาทุกคน mute เสียงตนเอง)
    - ถ่ายทอดสดหน้าจอ หรือเลือกเฉพาะแอพ เช่น ถ่ายทอดเฉพาะ Power Point เป็นต้น
    - บันทึกการสอนใน Google Drive ได้ และใช้แบนวิดน้อย ได้เสียงและภาพชัดเจน
    - อาจารย์ต้องใช้ gmail ของ G Suit หรือ e-mail ที่วิทยาลัยกำหนดให้เท่านั้นจึงจะเป็นผู้สอนได้ ส่วนนักศึกษาไม่กำหนด

Google Classroom

    - เข้าใช้ที่ https://classroom.google.com/
    - คู่มือการใช้ Google Classroom สำหรับอาจารย์

คุณสมบัติของ Google Classroom

    - เป็น e-classroom
    - ใช้งานง่าย
    - แจกเอกสารประกอบการสอนได้
    - สั่ง assignment และตรวจให้คะแนนได้
    - สั่ง quiz ที่ตรวจให้คะแนนอัตโนมัติได้