เรียนออนไลน์ด้วย Google Meet สำหรับนักศึกษา

ข้อปฏิบัติในการเรียนออนไลน์
    - นักศึกษาช่วยกันติดต่อช่วยเช็คระหว่างเพื่อน 
    - ควบคุมการใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมและมีคุณภาพ
    - ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม
    - พัฒนาทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ด้วยเครื่องมือดิจิตอล
    - ตั้งใจเรียนรู้ด้วยตนเอง พัฒนาตนเองเสมอ
    - การดูแลสุขภาพตนเอง ป้องกันการเจ็บป่วย และอันตรายอื่น ๆ

คู่มือการเรียนออนไลน์ด้วย Google Meet บนคอมพิวเตอร์       
คู่มือการเรียนออนไลน์ด้วย Google Meet บนมือถือและแท็บเล็ต  

about-img