กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี "การสร้างเว็บไซต์หน่วยงาน"

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี "การสร้างเว็บไซต์หน่วยงาน" เพื่อให้ความรู้ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คู่มือการใช้งาน

    - เข้าใช้ที่ การใช้เครื่องมือสำหรับสร้างเว็บไซต์หน่วยงาน