ผู้อำนวยการ

ดร.พวงรัตน์ จินพล

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษางานบริหารทั่วไป

อัญชุลีพร โปรงใจ

เจ้าหน้าที่งานธุรการงานพัฒนาระบบสารสนเทศและฝึกอบรม